د بي بي سي د ژورنالیزم پوهنځی د خبریالۍ د اساسي مهارتونو، بې پرې او سمې ژبې او د ژورنالیزم د خپلواکۍ د بنسټیزو اصولو په اړه مشورې وړاندې کوي. په دې وېبپاڼه کې د بي بي سي د خبریالۍ تجربې راټولې شوي او په وړیا ډول د نړۍ گوټ گوټ ته رسول کېږي.

مهارتونه

د خبرونو او رپوټونو چمتو کول دقت او مسلکي مهارت ته اړتیا لري. په راډیو، تلویزیون او انلاین کې د رپوټ د چمتو کولو بېلګې خبریال ته د ښه رپوټ جوړولو لارې ښودلی شي.

ژبه

په خبریالۍ کې تر ټولو مهم عنصر ژبه ده. د ژبې سمه کارونه خبریال ته موقع ورکوي چې خبر په کره توګه رپوټ کړي او د بي بي سي اصولو ته ژمن پاتې شي.

د بي بي سي اصول

د بي بي سي خبریالان باید په خپلو چارو کې د بي بي سي اصولو ته پام وکړي. په دغو اصولو کې بې پرې والی، خپلواکي او عامه ګټې را ځي.

د مدیریت اصول

که یو خبریال ساده او روانه ژبه ونه کاروي او کتونکي او اورېدونکي پرې پوه نه شي نو دی خپل هدف ته ندی رسېدلی؟

د نوم یا اسم گردان

گرداني بدلون د یوه ټکي جلا گرامري کته گوریانې، لکه زمانه، حالت، شخص، شمېر او نور ښیي. گرداني بدلون (Inflection) په اسمونو او فعلونو کې څنگه وپېژنو؟

مسوولیت

خبریال د عامو وګړو په وړاندې د خپل کار مسوول دی. د بي بي سي خبریالان خپل رپوټونه د احتساب په روحیه چمتو کوي؛ مخاطبین ټيټ نه بولي.