د بي بي سي د ژورنالیزم پوهنځی د خبریالۍ د اساسي مهارتونو، بې پرې او سمې ژبې او د ژورنالیزم د خپلواکۍ د بنسټیزو اصولو په اړه مشورې وړاندې کوي. په دې وېبپاڼه کې د بي بي سي د خبریالۍ تجربې راټولې شوي او په وړیا ډول د نړۍ گوټ گوټ ته رسول کېږي.

مهارتونه

د خبرونو او رپوټونو چمتو کول دقت او مسلکي مهارت ته اړتیا لري. په راډیو، تلویزیون او انلاین کې د رپوټ د چمتو کولو بېلګې خبریال ته د ښه رپوټ جوړولو لارې ښودلی شي.

ژبه

په خبریالۍ کې تر ټولو مهم عنصر ژبه ده. د ژبې سمه کارونه خبریال ته موقع ورکوي چې خبر په کره توګه رپوټ کړي او د بي بي سي اصولو ته ژمن پاتې شي.

د بي بي سي اصول

د بي بي سي خبریالان باید په خپلو چارو کې د بي بي سي اصولو ته پام وکړي. په دغو اصولو کې بې پرې والی، خپلواکي او عامه ګټې را ځي.

نوښتګر ژورنالېزم

ژورناليزم ټول ددې لپاره دى چې خلکو ته يو څه نوي ووايي، هغه څه چې په زړه پورې دي يا هغه څه چې پام راکاږي. ټول ژورنالستان په دې اندېښنه کې وي چې څنگه نوښتگر واوسي

د هیوادونو او پلازمېنو د نومونو فهرست

کله چې د هیوادونو او پلازمېنو نومونه نورو ژبو ته ژباړل شوي وي،ښايي ځینې وخت د پوهیدو وړ نه وي. د بي بي سي اکاډمۍ ستاسود اسانتیا لپاره په پښتوژبه دا فهرست چمتوکړی.

د جملې دننه دکلموترتيب

ژبه هم لکه ساینس خپل فورمولونه لري. له هغو وتل کره او روښانې وینا ته رسېدل ناشونې کوي. لومړی فورمول په جمله کې د کلمو د ترتیب او پرله پسې والی رعایت دی.