Cydweithio

Mae partneriaethau yn bwysig i ni a chroesawn gyfleoedd i gydweithio â sefydliadau allanol. Trwy bartneriaethau ffurfiol yn ogystal â chydweithio mwy anffurfiol rydym yn cryfhau ein cysylltiadau gyda chymunedau ledled Cymru, gan helpu i wireddu potensial llawn nifer o raglenni a phrosiectau. 

Mae'r agwedd hon ar ein gwaith yn cynnwys cydweithio â phrifysgolion, amgueddfeydd ac amrediad o gyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

 

Mis Mehefin 2015 - Coleg Meirion Dwyfor

Fel rhan o Dymor y Gogledd gan BBC Cymru, cymerodd fyfyrwyr amaeth Coleg Meirion Dwyfor o gampws Glynllifon ran mewn dosbarth meistr am y cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael dysgu sut i siarad amdanyn nhw eu hunain, eu hardal a’u proffesiwn i gynulleidfa eang.

Coleg Meirion Dwyfor agriculture students at the Glynllifon campus Ffermwr Gareth Wyn Jones gyda myfyrwyr amaeth Coleg Meirion Dwyfor

Cafodd y gweithdy ei ysbrydoli gan Gareth Wyn Jones, ffermwr o ogledd-orllewin Cymru sy’n cyfathrebu’n helaeth ar Twitter a Facebook, a sydd â’i fryd ar newid sut mae pobl Cymru yn bwyta yn y gyfres, The Farmer and the Food Chain ar BBC One Wales. Mae o’r farn fod pobl wedi colli golwg ar ble mae eu bwyd yn dod. Heddiw, mae bwyd yn teithio o bob cwr o’r byd ac mae pobl yn gallu bwyta beth maen nhw ei eisiau, pryd bynnag mae nhw eisiau. Ond beth yw’r gost?

Yn ystod Tymor y Gogledd, rydyn ni’n gofyn i’r cyhoedd roi eu lluniau ar lein, gan ddefnyddio’r hashnod #MyRealNorthWales ac i fyfyrwyr Glynllifon wneud hefyd, er mwyn defnyddio eu sgiliau newydd.

 

Mis Chwefror 2015 - Coleg y Cymoedd

Mae Tymor y Cymoedd BBC Cymru yn mynd at galon bywyd yng Nghymoedd de Cymru – y bobl sy’n byw yno a’u storïau. 

Gyda phennod arbennig o High Hopes gan BBC Cymru yn cael ei ddarlledu ym Mawrth 2015 fel rhan o Dymor y Cymoedd, mae Tîm Gwasanaethau Creadigol BBC Cymru wedi cynnal dau ddosbarth meistr gyda myfyrwyr yng Ngholeg y Cymoedd, sydd â 20,000 o ddysgwyr o Gaerffili a Rhondda Cynon Tâf. Fe osododd Phil Higginson, Pennaeth Gwasanaethau Creadigol BBC Cymru, sialens o greu deunydd hyrwyddo gan ddefnyddio criteria go iawn. Fe aeth 15 myfyriwr ati i greu deunydd hyrwyddo 30 eiliad gan ddefnyddio deunydd a gwybodaeth o’r bennod gyntaf erioed, ‘Saving Private Ryan’.

Cymrwch olwg ar yr hyn grëwyd ynghyd â hanes eu profiad :

Trêl hyrwyddol i High Hopes gan myfyrwyr Harri a Dom

Trêl hyrwyddol i High Hopes gan myfyrwyr Jamie a Saffi

Dywedodd Phil Higginson, Pennaeth Gwasanaethau Creadigol BBC Cymru, “Roedd gan bob cyflawniad ‘llais’ unigryw a gafodd ei arwain gan syniad, sy’n wir am bob deunydd hyrwyddo da. Gan ystyried mai dyma fentro cyntaf y myfyrwyr yma i fyd ffurf fer fe wnaethon nhw gyd ddangos awydd i godi i’r sialens ac roedd brwdfrydedd yn glir ym mhob darn gorffenedig o waith.”

Yn eu geiriau eu hunain - profiad myfyrwyr

Roeddwn i methu credu’r peth pan gefais fy newis i fod yn rhan o ddosbarth meistr gyda’r BBC i greu trailer i un o raglenni sy’n rhan o’r Real Valleys Season. Cawsom ein rhoi mewn grwpiau o ddau a gofynnwyd i ni ddod lan a syniadau i greu trailer ar gyfer rhaglen High Hopes. Cawsom ddosbarth meistr gydag aelodau Gwasanaethau Creadigol BBC Cymru. Fe ddysgom ni sut mae trailers i raglenni BBC yn cael eu creu, roedd hyn yn brofiad diddorol iawn gan fod y ffordd maent yn creu eu trails yn wahanol i’r hyn roeddwn yn disgwyl. Un wers cymrais o’r dosbarth meistr yw gall y pethau mwyaf syml fod y fwyaf effeithiol.

Gweithiais gyda fy mhartner Dominic i greu’r trail. Ar ôl edrych ar y ffordd roedd y BBC wedi creu eu trails fe benderfynon ni i ddefnyddio’r gynulleidfa i ddangos y berthynas mae sioe fel High Hopes yn cael efo’r gynulleidfa sy’n gwylio fe. Penderfynon ni i ddefnyddio teulu a chefnogwyr High Hopes fel y perfformwyr i’r trailer er mwyn i ni allu cael ymateb go iawn i ddangos pa mor ddoniol yw’r sioe.  

Pan wnaethom ni orffen ffilmio roedd angen i ni olygu’r ffilm. Wedi i’r ffilm lawr lwytho i’r cyfrifiadur roeddem yn barod i ddanfon y ffilm i ‘final cut pro 7’ i ddechrau ar y gwaith golygu. Cyn dechrau golygu roedd angen meddwl sut roedd y trailer yn mynd i edrych ac os oedd angen troslais yn dweud beth oedd y rhaglen a phryd roedd e nôl ar ein sgrin? Gan fod llais clir gyda Harri wnaethom ni benderfynu mai fe fyddai orau i’r troslais. Roedd gennym tuag awr o ffilm a dim ond 30 eiliad oedd angen arnom ni felly penderfynon ni ddefnyddio’r clip mwyaf doniol oedd yn dangos Tad-cu Harri yn chwerthin dros bob man wrth wylio pennod gyntaf High Hopes - roedd rhaid i ni ddefnyddio’r darn yna!

Wedi gorffen golygu’r darn yna ac wedi rhoi cerddoriaeth o raglen High Hopes ar ei ben roedd angen rhywbeth i lenwi 10 eiliad cyntaf o’r trailer. Wedi tair awr o benblethu ac wedi trio amryw beth oedd ddim yn gweithio’n dda, fe benderfynon ni ddefnyddio dechrau rhaglen High Hopes a defnyddio llais Harri ar ei ben i esbonio pryd a pam roedd High Hopes yn dychwelyd i’n sgriniau. Yn y diwedd roedden ni’n hapus gyda’r golygu ac roedd yn anrhydedd i fod yn rhan o ddosbarthiadau meistr gyda’r BBC am wythnos a chreu trailer.

Harri Sutton a Dominic Farquhar

 

Gwybodaeth pellach

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am ein prosiectau.