Fforwm Ymgynghorol Elusennau'r BBC

Beth a wnawn

Mae Fforwm Ymgynghorol Elusennau BBC Cymru Wales yn Fwrdd Cynghori i Fwrdd Rheoli BBC Cymru Wales ac i Ymddiriedolwyr Plant Mewn Angen y BBC.  Mae ganddo ddau gyfrifoldeb gwahanol :

1. Darllediadau Elusennol

Mae FfYE yn rhoi cyngor ar bolisi i BBC Cymru Wales ac ar eu darllediadau elusennol nhw. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar brosiectau codi arian ledled y BBC o ran sut y maent yn effeithio ar Gymru. 

2. BBC Plant Mewn Angen

Mae FfYE yn cynghori Ymddiriedolwyr BBC Plant Mewn Angen ar y broses o roi polisïau a gweithdrefnau ar waith, yn enwedig yng nghyswllt materion sy'n effeithio ar Gymru. Mae hefyd yn cynnig argymhellion i'r Ymddiriedolwyr ar y broses o ddosbarthu grantiau yng Nghymru ac yn cynghori BBC Cymru Wales ar agweddau ar Apêl a rhaglen flynyddol Plant mewn Angen y BBC. 

Gweler bbc.co.uk/pudsey am fanylion llawn, gan gynnwys sut i roddi arian.

Cystylltu â ni

Am fanylion pellach ffoniwch 03703 500 700 * (Llun - Gwener rhwng 9.30am a 7.30pm) neu cysylltwch â ni trwy Gwasanaethau'r Cynulleidfa BBC Cymru Wales.

* Sylw : Cyfradd y DU yw 0370, sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant. Hyd at 6c y funud yw cost galwadau 0870 o linell BT (gall amrywio gyda chwmniau eraill a ffonau symudol).

Pwy ydyn ni

Catrin Fletcher - Cadeirydd

Catrin yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cymru yr elusen Leonard Cheshire Disability, ac mae wedi gweithio yn y trydydd sector yng Nghymru am bron i 20 mlynedd, gan wneud llawer o waith mewn sectorau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc. Cyn hyn, bu'n Gyfarwyddwr Cymru yn Y Gymdeithas Gwarchod Plant Genedlaethol (NCMA), RNID, Home-Start a'r Groes Goch Brydeinig. 

Dechreuodd ymwneud â'r sector bron i 35 mlynedd yn ôl lle bu'n gwirfoddoli i nifer o fudiadau gan gynnwys y Samariaid, MIND, mudiadau cadwraeth a'r Groes Goch. Mae Catrin wedi bod yn aelod o Fyrddau WCVA, Cadw Cymru'n Daclus, Plant yng Nghymru, Tai Sylfaen; yn aelod o Gyngor Polisi'r Sector Gwirfoddol (VSPC), gan gadeirio'r Fforwm Polisi Gwirfoddoli, yn ogystal ag yn aelod o Gyngor Polisi Plant yng Nghymru a Phwyllgor Ymgynghorol Apeliadau BBC Cymru Wales am 4 blynedd.

Hannah Williams - Is-Gadeirydd

Hannah yw Cyfarwyddwr Datblygu Theatr Volcano, mudiad celfyddydol yn Abertawe. Cyn hyn, bu gan Hannah swyddi gyda nifer o fudiadau eraill gan gynnwys Platform 51, Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg a Phrosiect Cyffuriau Stryd Inroads. 

Mae Hannah wedi cael gyrfa amrywiol ac mae wedi cynnwys rheoli gwasanaethau ieuenctid ar y stryd a darparu gwasanaethau allgymorth ac ailsefydlu wrth weithio i amrywiol elusennau yng Nghymru gan gynnwys elusennau i'r digartref, asiantaethau cyffuriau stryd a gwasanaethau ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl. Yn ei hamser rhydd mae'n parhau i wirfoddoli i nifer o fudiadau mewn rolau llywodraethu ac wyneb i wyneb. Mae cwmpas ei gwaith wedi golygu gweithio'n genedlaethol ac yn rhyngwladol - o Geredigion i Uganda. 

Mae Hannah yn byw yng Nghaerdydd.

Alwyn Rowlands

Ymddeolodd Alwyn fel Prif Uwch Arolygwr yr Heddlu a dechreuodd wirfoddoli i'r Gymdeithas Strôc (wedi gorchfygu strôc ei hun). Cafodd ei benodi fel Swyddog Gwybodaeth hefo'r Gymdeithas Strôc a sefydlodd Ganolfan Wybodaeth ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru. Rhwng 1996 a 2008 bu'n Rheolwr Ardal Gogledd Cymru a Phowys gyda Chymdeithas Alzheimer. Ar hyn o bryd mae'n datblygu a monitro gwasanaethau Age Concern. 

Ynghyd â'i wraig, Medwen, mae'n rhedeg elusen ar gyfer plant ac oedolion sydd ar y sbectrwm Awtistiaeth; mae'n cynrychioli buddiannau Cymru ar Gyngor Cymdeithas Cenedlaethol Awtistiaeth. Mae'n ymddiriedolwr a thrysorydd Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd ac yn ymddiriedolwr a thrysorydd Mantell Gwynedd , Cyngor Gwirfoddoli Gwynedd. 

Mae yn aelod o Gyngor Gogledd Orllewin Cymru o St John Cymru ac yn aelod o Cynnwys Pobl. Mae yn Is Gadeirydd Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn gyn Gadeirydd Cyngor Iechyd Cymunedol ac ar hyn o bryd yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Y Faenol.

Sanjiv Vedi

Enillodd Sanjiv radd ym Mhrifysgol Caerdydd lle bu'n astudio'r Gyfraith a Gwleidyddiaeth ac ar hyn o bryd mae'n gweithio i Lywodraeth Cymru. Mae wedi dal nifer o rolau ar lefel uwch, gan gynnwys Pennaeth Uned y Sector Gwirfoddol a Chynhwysiant a Dirprwy Gyfarwyddwr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo Cymru a'r De-orllewin. Bu hefyd ar secondiad am flwyddyn gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru ac yn Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Pêl-droed yn y Gymuned, Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Mae Sanjiv yn rheolwr uwch medrus gyda phrofiad ar lefel bwrdd. Mae ganddo sgiliau cyfathrebu a marchnata cryf a sgiliau diplomataidd cadarn, gan weithredu ar lefelau uchaf y llywodraeth ac mewn sefydliadau mawr cymhleth. Mae’n rheolwr perthnasoedd cryf, gyda sgiliau rheoli sydd wedi’u hategu gan grebwyll cadarn, agwedd strategol a phrofiad o weithio mewn amgylchedd economaidd a chymdeithasol-wleidyddol. Mae gan Sanjiv brofiad helaeth o weithio ar bob lefel ac mae'n deall y rôl bwysig mae mudiadau gwirfoddol yn ei chwarae mewn cymdeithas.

Stephen Vaughan Thomas

Ar hyn o bryd, mae Stephen yn gweithio fel ymgynghorydd ac addysgwr. Mae’n darlithio ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn cyflwyno ceisiadau i gyllidwyr blaenllaw ar ran cyrff addysgol a dyngarol.

Ar ôl gweithio i ddechrau ym maes addysg iechyd ac addysgu ieithoedd yn Llundain ac ym Mharis, ymunodd Stephen ag Achub y Plant. Yno bu’n rheoli rhaglenni datblygu ac ailadeiladu ym Mozambique, Somalia ac Angola am 4 blynedd. Yn fwy diweddar, bu'n gweithio i Achub y Plant fel ymgynghorydd yn Niger. Mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Grantiau Affrica Comic Relief.

Bu’n Gyfarwyddwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru rhwng 1996 a 2010. Fel rhan o’r rôl honno bu hefyd yn Ysgrifennydd Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig yng Nghymru a chorff addysgu dinasyddiaeth fyd-eang CEWC-Cymru.

Yn un o raddedigion Coleg yr Iesu, Rhydychen a Choleg Prifysgol Cymru, Caerdydd, mae Stephen yn siarad Cymraeg yn rhugl. Mae wedi cael profiad eang fel aelod bwrdd anweithredol gyda grwpiau megis Canolfan y Gyfraith, Caerdydd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a Chyngor Partneriaeth Trydydd Sector Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â mewn rolau gwirfoddol â nifer o wahanol gyrff.

Llinos Griffin-Williams

Mae gyrfa Llinos yn cwmpasu'r sector Elusennol a'r Cyfryngau, gan iddi fod yn Rheolwr Prosiect ar nifer o fentrau mawr oedd yn cefnogi plant a phobl ifanc yn y Sector Elusennol, y Sector Preifat a'r Sector Cyhoeddus yng Nghymru ac yn Affrica cyn symud i'r diwydiant cyfryngau.

Oherwydd ei bod wedi mwynhau gweithio gyda phlant a phobl ifanc, enillodd Llinos Dystysgrif Addysg i Raddedigion, gan arbenigo mewn Addysg Gynradd. Yna, bu’n gweithio fel athrawes am nifer o flynyddoedd cyn ymuno â'r BBC fel Ymgynghorydd Addysg ar ei liwt ei hun, gan weithio ar brosiectau fel Bite-size, Learning Zone a Chynnwys Addysgol BBC Cymru/Wales. Mae Llinos yn siarad Cymraeg.

Ers 2011 yn rhinwedd ei swydd Rheolwr Cynhyrchu gyda Green Bay Media, mae wedi bod yn cydweithio’n agos ag elusennau megis yr NSPCC, Youth Minds a Barnardos.

Yn 2013, dewiswyd Llinos i fod yn aelod o Bwyllgor ‘Dyfodol Newydd Disglair’ y Loteri Genedlaethol, gyda chyfrifoldeb dros gynghori’r Gronfa Loteri Fawr ar ddyrannu £14 miliwn o gyllid grant i brosiectau oedd yn cefnogi plant ag anableddau a rhieni ifanc yng Nghymru.

Claire Cartwright

Claire yw’r Rheolwr Gweithredol ar gyfer Bwrdd dros Gyfrifoldeb Cymdeithasol Esgobaeth Llandaf, lle mae hi’n goruchwylio prosiectau fel uned asesu rhieni, prosiect tai â chymorth, meithrinfa ddydd a chanolfan deulu, ynghyd â datblygu’r holl brosiectau allgymorth newydd yn Esgobaeth Llandaf.

Mae ei gyrfa wedi bod yn un amrywiol ac mae hi wedi gweithio yn y sectorau masnachol a gwirfoddol mewn swyddi rheoli. Mae ganddi brofiad eang o ddatblygu prosiectau, ailstrwythuro ac uno sefydliadau, gweithio’n agos fel ymddiriedolwr neu lunio adroddiadau i fwrdd ymddiriedolwyr. Mae Claire yn ymddiriedolwr gyda Race Equality First (REF) ac hefyd yn cynghori nifer o grwpiau cymunedol ar lywodraethu a chynaliadwyedd.

Prif ddiddordeb Claire yw anghydraddoldeb o fewn cymdeithas a’r effaith tymor hir ar unigolion, teuluoedd a chymunedau ehangach, ac mae wedi cael y cyfle i gyflwyno’i phrofiadau i Lywodraeth Cymru, cyfarfodydd craffu Cyngor Dinas Caerdydd, cynhadledd genedlaethol Home Start ac yn Nau Dŷ’r Senedd.

Yn ddiweddar, graddiodd Claire o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda MSc mewn Rheoli; roedd ei thraethawd estynedig yn gofyn i ba raddau mae’r sector gwirfoddol yn fodlon addasu er mwyn sicrhau ei fod yn parhau.

Kate O’Sullivan

Mae Kate yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cymdeithas Gymunedol Gilfach Goch yn Rhondda Cynon Taf. Mae wedi chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o sefydlu a datblygu nifer o brosiectau a luniwyd i wella bywydau pobl eraill, ond bywydau plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn arbennig. Mae gan Kate ddiddordeb mawr mewn mynd i’r afael â’r problemau mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadiad lluosog yn eu hwynebu, gan fod ganddi brofiad uniongyrchol o dyfu i fyny mewn amgylchedd o'r fath.

Mae wedi treulio dros ddeuddeng mlynedd yn gweithio yn y sector gwirfoddol ac, am y pedair blynedd diwethaf, mae wedi eistedd ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Interlink Cyngor Gwirfoddol Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae Kate hefyd yn eistedd ar nifer o bwyllgorau eraill, sy’n cynnwys Bwrdd Clwstwr lleol Cymunedau yn Gyntaf.

Cyn dechrau gweithio ym maes datblygu cymunedol, bu’n gweithio yn y sector digartrefedd ac mae wedi gwirfoddoli gyda mudiadau eraill yn y trydydd sector.

Rocio Cifuentes

Ganwyd Rocio Cifuentes yn Chile, yn ferch i ffoaduriaid gwleidyddol o Chile a ymgartrefodd yn Abertawe yn 1977. Ar ôl cael ei haddysg yn Abertawe, aeth ymlaen i Brifysgol Caergrawnt. Wedi treulio rhywfaint o amser yn gweithio yn y sector elusennol yn Llundain, dychwelodd i Abertawe a bu'n gweithio fel athrawes Cymdeithaseg, Gweithiwr Cefnogi Tenantiaeth, ac fel Ymchwilydd mewn Prifysgol. Enillodd radd Meistr mewn Dulliau Ymchwil Gymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, gan ysgrifennu ei thraethawd hir ar Hunaniaeth Ethnig pobl ifanc yn Ne Cymru.

Yn 2004, daeth yn Gyfarwyddwr CEMVO Cymru (Cyngor Cyrff Gwirfoddol Lleiafrifoedd Ethnig – Cymru), ac yn rhinwedd y swydd hon, canfu brosiect peilot oedd yn cefnogi pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig ac a oedd yn llwyddiannus ond yn brin o adnoddau – a, gyda’i chymorth hi, ei sefydlu fel y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig. Ers hynny, mae wedi arwain a datblygu'r tîm i fod yr hyn ydyw heddiw ac mae wedi bod yn Gyfarwyddwr arno ers 2008.

Fel gwirfoddolwr, mae Rocio yn aelod o fwrdd Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Race Council Cymru (RCC).

Ar hyn o bryd, mae'n astudio ar gyfer gradd PhD ar sail rhan amser ym Mhrifysgol Abertawe. Testun y PhD yw Pobl Ifanc ac Eithafiaeth ar y Dde Eithaf.

Mae’n byw yn y Mwmbwls gyda’i phartner a’u dau blentyn bach.