Fforwm Ymgynghorol Elusennau'r BBC

Mae Fforwm Ymgynghorol Elusennau Cymru yn fwrdd cynghori i Fwrdd Rheoli BBC Cymru ac i Ymddiriedolwyr Plant Mewn Angen y BBC.  Mae ganddo ddau gyfrifoldeb gwahanol :

1. Darllediadau Elusennol

Mae FfYE yn rhoi cyngor ar bolisi i BBC Cymru Wales ac ar eu darllediadau elusennol nhw. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar brosiectau codi arian ledled y BBC o ran sut y maent yn effeithio ar Gymru. 

2. BBC Plant Mewn Angen

Pudsey at his deskMae FfYE yn cynghori Ymddiriedolwyr BBC Plant Mewn Angen ar y broses o roi polisïau a gweithdrefnau ar waith, yn enwedig yng nghyswllt materion sy'n effeithio ar Gymru. Mae hefyd yn cynnig argymhellion i'r Ymddiriedolwyr ar y broses o ddosbarthu grantiau yng Nghymru ac yn cynghori BBC Cymru Wales ar agweddau ar Apêl a rhaglen flynyddol Plant mewn Angen y BBC. 

Gweler bbc.co.uk/pudsey am fanylion llawn, gan gynnwys sut i roddi arian.

Cystylltu â ni

Am fanylion pellach ffoniwch 03703 500 700 * (Llun - Gwener rhwng 9.30am a 7.30pm) neu cysylltwch â ni trwy Gwasanaethau'r Cynulleidfa BBC Cymru Wales.

* Sylw : Cyfradd y DU yw 0370, sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02. Gellir recordio galwadau at ddibenion hyfforddiant. Hyd at 6c y funud yw cost galwadau 0870 o linell BT (gall amrywio gyda chwmniau eraill a ffonau symudol).

Pwy ydyn ni

Sanjiv Vedi - Is-Gadeirydd

 

Enillodd Sanjiv radd ym Mhrifysgol Caerdydd lle bu'n astudio'r Gyfraith a Gwleidyddiaeth ac ar hyn o bryd mae'n gweithio i Lywodraeth Cymru. Mae wedi dal nifer o rolau ar lefel uwch, gan gynnwys Pennaeth Uned y Sector Gwirfoddol a Chynhwysiant a Dirprwy Gyfarwyddwr Asiantaeth Ffiniau a Mewnfudo Cymru a'r De-orllewin. Bu hefyd ar secondiad am flwyddyn gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru ac yn Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Pêl-droed yn y Gymuned, Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Mae Sanjiv yn rheolwr uwch medrus gyda phrofiad ar lefel bwrdd. Mae ganddo sgiliau cyfathrebu a marchnata cryf a sgiliau diplomataidd cadarn, gan weithredu ar lefelau uchaf y llywodraeth ac mewn sefydliadau mawr cymhleth. Mae’n rheolwr perthnasoedd cryf, gyda sgiliau rheoli sydd wedi’u hategu gan grebwyll cadarn, agwedd strategol a phrofiad o weithio mewn amgylchedd economaidd a chymdeithasol-wleidyddol. Mae gan Sanjiv brofiad helaeth o weithio ar bob lefel ac mae'n deall y rôl bwysig mae mudiadau gwirfoddol yn ei chwarae mewn cymdeithas.


Cherrie Bija

 

Dechreuodd Cherrie ar ei gyrfa yn y sector statudol, gan wirfoddoli yn ei amser rhydd gyda nifer o elusennau, sef beth a’i denodd i’r sector sy’n agos iawn at ei chalon.

Yn 2007, ymunodd Cherrie ag Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu, a bellach, hi yw Prif Swyddog Gweithredol Faith in Families, elusen arbennig sy’n cyflogi dros 70 aelod o staff i ddarparu gwasanaethau effeithiol, egnïol a phell-gyrhaeddiol i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n wynebu’r problemau annheg a ddaw yn sgil byw mewn tlodi.

Ynghyd â’r swydd hon, mae Cherrie yn Ymddiriedolwr â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, yn aelod o Gyngor Polisi Plant yng Nghymru, yn Ymddiriedolwr â Chyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Cymru, ar banel craffu yr LSB yn Abertawe, yn aelod o SR Network for Wales ac yn Lywodraethwr Ysgol – mae gan bob rôl gyfrifoldeb dros wneud gwahaniaeth ym mywydau plant ac mae Cherrie yn falch o fod yn rhan o Fforwm Cynghori Elusennau Cymru, BBC Plant Mewn Angen.

Gan ei bod wedi ei geni a’i magu ger traethau’r Gŵyr, roedd Carrie yn awyddus i fyw ger yr arfordir, byth yn rhy bell o’r traeth, ble y gallai ddawnsio yn y tonnau bob dydd. Mae hi’n deffro bob bydd yn gobeithio am antur arall ac i wneud i bob eiliad i gyfri’, wrth fyw’r heriau a ddaw o fod yn ferch, ffrind neu fam.


Claire Cartwright

 

Claire yw’r Rheolwr Gweithredol ar gyfer Bwrdd dros Gyfrifoldeb Cymdeithasol Esgobaeth Llandaf, lle mae hi’n goruchwylio prosiectau fel uned asesu rhieni, prosiect tai â chymorth, meithrinfa ddydd a chanolfan deulu, ynghyd â datblygu’r holl brosiectau allgymorth newydd yn Esgobaeth Llandaf.

Mae ei gyrfa wedi bod yn un amrywiol ac mae hi wedi gweithio yn y sectorau masnachol a gwirfoddol mewn swyddi rheoli. Mae ganddi brofiad eang o ddatblygu prosiectau, ailstrwythuro ac uno sefydliadau, gweithio’n agos fel ymddiriedolwr neu lunio adroddiadau i fwrdd ymddiriedolwyr. Mae Claire yn ymddiriedolwr gyda Race Equality First (REF) ac hefyd yn cynghori nifer o grwpiau cymunedol ar lywodraethu a chynaliadwyedd.

Prif ddiddordeb Claire yw anghydraddoldeb o fewn cymdeithas a’r effaith tymor hir ar unigolion, teuluoedd a chymunedau ehangach, ac mae wedi cael y cyfle i gyflwyno’i phrofiadau i Lywodraeth Cymru, cyfarfodydd craffu Cyngor Dinas Caerdydd, cynhadledd genedlaethol Home Start ac yn Nau Dŷ’r Senedd.

Yn ddiweddar, graddiodd Claire o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda MSc mewn Rheoli; roedd ei thraethawd estynedig yn gofyn i ba raddau mae’r sector gwirfoddol yn fodlon addasu er mwyn sicrhau ei fod yn parhau.


Rocio Cifuentes

 

Ganwyd Rocio Cifuentes yn Chile, yn ferch i ffoaduriaid gwleidyddol o Chile a ymgartrefodd yn Abertawe yn 1977. Ar ôl cael ei haddysg yn Abertawe, aeth ymlaen i Brifysgol Caergrawnt. Wedi treulio rhywfaint o amser yn gweithio yn y sector elusennol yn Llundain, dychwelodd i Abertawe a bu'n gweithio fel athrawes Cymdeithaseg, Gweithiwr Cefnogi Tenantiaeth, ac fel Ymchwilydd mewn Prifysgol. Enillodd radd Meistr mewn Dulliau Ymchwil Gymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe, gan ysgrifennu ei thraethawd hir ar Hunaniaeth Ethnig pobl ifanc yn Ne Cymru.

Yn 2004, daeth yn Gyfarwyddwr CEMVO Cymru (Cyngor Cyrff Gwirfoddol Lleiafrifoedd Ethnig – Cymru), ac yn rhinwedd y swydd hon, canfu brosiect peilot oedd yn cefnogi pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig ac a oedd yn llwyddiannus ond yn brin o adnoddau – a, gyda’i chymorth hi, ei sefydlu fel y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig. Ers hynny, mae wedi arwain a datblygu'r tîm i fod yr hyn ydyw heddiw ac mae wedi bod yn Gyfarwyddwr arno ers 2008.

Fel gwirfoddolwr, mae Rocio yn aelod o fwrdd Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Race Council Cymru (RCC).

Ar hyn o bryd, mae'n astudio ar gyfer gradd PhD ar sail rhan amser ym Mhrifysgol Abertawe. Testun y PhD yw Pobl Ifanc ac Eithafiaeth ar y Dde Eithaf.

Mae’n byw yn y Mwmbwls gyda’i phartner a’u dau blentyn bach.


Nick Davies

 

Mae gan Nicholas 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda grantiau. Fel rheolwr archwilio mewnol i lywodraeth leol, mae wedi adolygu grantiau i elusennau a mentrau datblygu cymunedau. Yn y Comisiwn Archwilio, bu’n cyfarwyddo gwaith archwilwyr ar gyfer grantiau plant a theuluoedd, megis y rhaglen arloesol Cychwyn Cadarn.

Ers 2005, mae Nicholas wedi gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru fel arbenigwr grantiau. Ysgrifennodd yr adroddiad astudiaeth dylanwadol ‘Rheoli Grantiau yng Nghymru’ sef sail i archwiliad gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol ynglŷn â sut mae’r sectorau statudol a gwirfoddol yn rheoli arian cyhoeddus sy’n cael eu rhoi iddyn nhw ar ffurf grantiau. Y dyddiau yma, mae Nicholas yn hyrwyddo arfer da o ran rheoli grantiau drwy gynnal gweithdai sydd yn dod ag Ymddiriedolwyr a Rheolwyr o’r sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a dyngarol ynghyd i rannu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd.

Mae’n riant i oedolyn ifanc sydd ag anghenion dysgu a chyfathrebu dwys, a Nicholas yw Trysorydd grŵp cefnogaeth Syndrom Down lleol ac aelod o banel gwobrwyo ‘Promoting Inclusion’, sy’n rhan o Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro. Mae’n dathlu enghreifftiau llwyddiannus o integreiddio o fewn ysgolion, gweithleoedd ac yn y gymuned yn ehangach.


Leila Gouran

Mae gan Leila swydd newydd fel Dirprwy Gyfarwyddwr Prosiectau Ewropeaidd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd – cyn hynny roedd hi’n Uwch Reolwr Prosiect yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Mae Leila wedi rheoli amrywiaeth o brosiectau sydd wedi eu hariannu drwy’r Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a’r Adran Gwaith a Phensiynau gwerth hyd at £10 miliwn, sydd wedi eu hanelu i helpu rhai 16+ i wella sgiliau, dod o hyd i swyddi a helpu’r rhai sydd mewn cyflogaeth eisoes i aros yno. Drwy ei phrosiectau mae Leila yn helpu cannoedd o bobl ifanc yn Nhorfaen i ddysgu a gweithio, gan weithio ag ysgolion lleol a chlybiau ieuenctid i helpu pobl ifanc i dderbyn cefnogaeth. O’r herwydd mae ganddi ddealltwriaeth dda o’r darpariaeth statudol ac an-statudol sydd ar gael a gwybodaeth ymarferol a strategol dda o’r problemau sydd yn wynebu pobl ifanc.

Cyn hyn, gweithiodd Leila llawer ym maes lles gan weithio fel Rheolwr Rhaglen a Rheolwr Prosiect yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Mae ganddi sgiliau rheoli prosiect rhagorol, sy’n cynnwys rheoli cyllidebau, rheoli rhanddeiliaid a chynllunio prosiectau. Mae ganddi brofiad uniongyrchol o weithio â phobl ifanc gan ei bod wedi gweithio yn y trydydd sector fel tiwtor gyda phlant ifanc 14-16 oed sy’n cael eu diystyru, mewn amgylchedd llai ffurfiol.

Llinos Griffin-Williams

 

Mae gyrfa Llinos yn cwmpasu'r sector Elusennol a'r Cyfryngau, gan iddi fod yn Rheolwr Prosiect ar nifer o fentrau mawr oedd yn cefnogi plant a phobl ifanc yn y Sector Elusennol, y Sector Preifat a'r Sector Cyhoeddus yng Nghymru ac yn Affrica cyn symud i'r diwydiant cyfryngau.

Oherwydd ei bod wedi mwynhau gweithio gyda phlant a phobl ifanc, enillodd Llinos Dystysgrif Addysg i Raddedigion, gan arbenigo mewn Addysg Gynradd. Yna, bu’n gweithio fel athrawes am nifer o flynyddoedd cyn ymuno â'r BBC fel Ymgynghorydd Addysg ar ei liwt ei hun, gan weithio ar brosiectau fel Bite-size, Learning Zone a Chynnwys Addysgol BBC Cymru/Wales. Mae Llinos yn siarad Cymraeg.

Ers 2011 yn rhinwedd ei swydd Rheolwr Cynhyrchu gyda Green Bay Media, mae wedi bod yn cydweithio’n agos ag elusennau megis yr NSPCC, Youth Minds a Barnardos.

Yn 2013, dewiswyd Llinos i fod yn aelod o Bwyllgor ‘Dyfodol Newydd Disglair’ y Loteri Genedlaethol, gyda chyfrifoldeb dros gynghori’r Gronfa Loteri Fawr ar ddyrannu £14 miliwn o gyllid grant i brosiectau oedd yn cefnogi plant ag anableddau a rhieni ifanc yng Nghymru.


Llyr Morus

 

Dechreuodd Llyr weithio yn y diwydiant teledu 22 o flynyddoedd yn ôl fel Rhedwr Cynhyrchiad ar gyfer teledu Adloniant Ysgafn a Phlant i gwmnïoedd cynhyrchu annibynnol wedi eu comisiynu gan S4C. Ar ôl gweithio ei ffordd i fyny mewn amryw swyddi cynhyrchu, penderfynodd arbenigo mewn Drama. Dros y blynyddoedd, mae wedi gweithio i ITV Wales, BBC Cymru Wales ynghyd â nifer o gwmnïoedd cynhyrchu annibynnol.

Ymunodd â BBC Cymru Wales yn 2005 fel aelod o staff ac roedd yn aelod o’r tîm prosiect a oedd yn gyfrifol am ddarparu stiwdios drama newydd y BBC ym Mae Caerdydd (Stiwdios Porth y Rhath) cyn dod yn Weithredwr Cynyrchiadau o fewn adran Ddrama BBC Cymru Wales yn 2011.

Ar hyn o bryd, mae’n Gynhyrchydd Cyfres dros dro ar Pobol y Cwm ynghyd â Chynhyrchydd Gweithredol ar gyfer comisiwn gan BBC Wales o 6 ffilm fer sy’n rhan o dymor Made in Wales sydd wedi ei gynhyrchu gan y cwmni hyfforddi It’s My Shout. Yn ei amser rhydd mae Llyr yn gwirfoddoli yng nghangen Caerdydd Y Samariaid. 


Kate O’Sullivan

 

Mae Kate yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cymdeithas Gymunedol Gilfach Goch yn Rhondda Cynon Taf. Mae wedi chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o sefydlu a datblygu nifer o brosiectau a luniwyd i wella bywydau pobl eraill, ond bywydau plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn arbennig. Mae gan Kate ddiddordeb mawr mewn mynd i’r afael â’r problemau mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadiad lluosog yn eu hwynebu, gan fod ganddi brofiad uniongyrchol o dyfu i fyny mewn amgylchedd o'r fath.

Mae wedi treulio dros ddeuddeng mlynedd yn gweithio yn y sector gwirfoddol ac, am y pedair blynedd diwethaf, mae wedi eistedd ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Interlink Cyngor Gwirfoddol Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae Kate hefyd yn eistedd ar nifer o bwyllgorau eraill, sy’n cynnwys Bwrdd Clwstwr lleol Cymunedau yn Gyntaf.

Cyn dechrau gweithio ym maes datblygu cymunedol, bu’n gweithio yn y sector digartrefedd ac mae wedi gwirfoddoli gyda mudiadau eraill yn y trydydd sector.


Sally Scott Roberts

 

Mae Sally wedi bod yn Therapydd Galwedigaethol cofrestredig ers 24 o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod yma, mae hi wedi gweithio fel clinigwr mewn amrywiaeth o leoliadau gydag oedolion a phlant ar draws ystod o sefydliadau statudol a’r trydydd sector. Ar hyn o bryd, mae Sally’n gweithio mewn swydd ddeuol yn The Dyscovery Centre ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae hi’n treulio dau draean o’i hamser yn gweithio fel Therapydd Galwedigaethol clinigol, yn cynnig a chydlynu gwasanaethau i unigolion, ar draws oedrannau gydag ystod o Anhwylderau Datblygiadol sydd yn cael effaith ar eu gweithgareddau bywyd bob dydd. Ynghyd â chydweithwyr, mae Sally yn ceisio pob amser i annog pobl i ymwneud â’r gwasanaethau maen nhw’n eu defnyddio. Maen nhw’n aml yn cael trafferth cymryd rhan mewn prosiectau cymunedol, ac felly mae swyddogaeth Sally yn cynnwys arwain dyddiau blasu yn ystod gwyliau’r ysgol (eleni, mae’n cael ei ariannu’n garedig gan grant BBC Plant Mewn Angen) er mwyn annog hwyl a chyfeillgarwch. Trydydd rhan swydd Sally yw Uwch Ddarlithydd, gyda chyfrifoldeb dros arwain MSc mewn Anhwylderau Datblygiadol sydd wedi ei gynllunio ar gyfer ystod o ymarferyddion ledled y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol, addysg a’r trydydd sector sy’n gweithio yn y maes.

Yn ei hamser hamdden, mae hi’n gwirfoddoli i Girlguiding Cymru ac yn cynnal grŵp wythnosol, ynghyd â darparu cyngor ar fod yn gynhwysol. Mae Sally wrth ei bodd yn campio yn ‘Bertha’, ei fan VW, cerdded gyda’i phartner a’i chi, Archie, a phan fo ganddi’r amser, arlunio a phaentio.


Stephan Stockton

 

Mae gan Stephan P Stockton MBE 30 mlynedd o brofiad fel uwch reolwr, cynhyrchydd, ymgynghorydd a marchnatwr yn y sector diwylliannol. Ar ôl dechrau ei yrfa yn gweithio mewn marchnata a rheoli cyffredinol yn Llundain, symudodd Stephan i Gymru ble mae’n gweithio ar lefel uwch reoli gydag ystod o sefydliadau celfyddydol ac elusennau.

Mae’n siaradwr, hyfforddwr a darlithydd profiadol – mae’n darlithio yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru ac yn Bath Spa University (BA/MA mewn dawns). Mae’n gyson yn cynnal sesiynau cyweirnod, gweithdai a seminarau ar gyfer cynadleddau i’r sectorau diwylliannol a gwirfoddol yn genedlaethol.

Mae Stephan yn aelod o bwyllgor gweithredol Cymdeithas Cymru ar gyfer y Celfyddydau Perfformio ac yn Gynghorydd Cenedlaethol i Gyngor Celfyddydau Cymru. Tan yn ddiweddar, ef oedd Cadeirydd Pwyllgor Safonau a Moesau Cyngor Sir Caerdydd. Mae wedi bod yn ymddiriedolwr elusen rhyngwladol ac Aelod o Fwrdd cangen Cymru o’r Sefydliad Marchnata Siartredig.


Stephen Vaughan Thomas

 

Ar hyn o bryd, mae Stephen yn gweithio fel ymgynghorydd ac addysgwr. Mae’n darlithio ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn cyflwyno ceisiadau i gyllidwyr blaenllaw ar ran cyrff addysgol a dyngarol. 

Ar ôl gweithio i ddechrau ym maes addysg iechyd ac addysgu ieithoedd yn Llundain ac ym Mharis, ymunodd Stephen ag Achub y Plant. Yno bu’n rheoli rhaglenni datblygu ac ailadeiladu ym Mozambique, Somalia ac Angola am 4 blynedd. Yn fwy diweddar, bu'n gweithio i Achub y Plant fel ymgynghorydd yn Niger. Mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Grantiau Affrica Comic Relief.

Bu’n Gyfarwyddwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru rhwng 1996 a 2010. Fel rhan o’r rôl honno bu hefyd yn Ysgrifennydd Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig yng Nghymru a chorff addysgu dinasyddiaeth fyd-eang CEWC-Cymru.

Yn un o raddedigion Coleg yr Iesu, Rhydychen a Choleg Prifysgol Cymru, Caerdydd, mae Stephen yn siarad Cymraeg yn rhugl. Mae wedi cael profiad eang fel aelod bwrdd anweithredol gyda grwpiau megis Canolfan y Gyfraith, Caerdydd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a Chyngor Partneriaeth Trydydd Sector Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â mewn rolau gwirfoddol â nifer o wahanol gyrff.