Darparu rhaglenni i Radio Cymru

 

Mae'r gwybodaeth hon wedi ei chynllunio i gynorthwyo'r rheiny sy'n darparu rhaglenni radio Cymraeg i'w darlledu ar BBC Radio Cymru. 

Dyma'r cyfarwyddiadau hanfodol i gynorthwyo cynhyrchwyr rhaglenni ynghylch sut a beth yn union i'w gyflwyno gyda'r rhaglen orffenedig - hefyd i bwy ac erbyn pa bryd! Yma cewch eglurhad ar y derminoleg a chyngor a'r gysylltiadau ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut i gwblhau gwaith papur angenrheidiol. 

Noder : gweler y Gofynion Darlledu a dogfennau anhepgor eraill ar yr ochr dde am fanylion fel lefelau sain ac yn y blaen.

Mae cwblhau'r holl waith papur isod yn amod cytundebol rhyngoch chi fel cynhyrchwyr annibynnol a'r BBC. Os na chaiff y gwaith ei gwblhau, bydd y BBC o fewn ei hawliau i atal cyfran o'ch taliad am eich rhaglenni/cynnyrch hyd nes derbynir y gwaith angenrheidiol.

Gwaith Papur y CD

Mae'n allweddol i labelu pob CD a phob casyn yn glîr, gan nodi rhif y CD, manylion y rhaglen a theitl y rhaglen. I osgoi niweidio'r ddisg, dim ond dulliau ac offer sgwennu cydnabyddedig ddylid eu defnyddio. Rhaid darparu Adroddiad Recordio gyda phob rhaglen, ynghyd ag amseriad i bob trac neu fand unigol. 

Y manylion pwysica i'w cynnwys ar yr Adroddiad (fel arfer y rhai sy'n anghywir neu'n absennol!) yw : 

 • Eitemau wedi eu rhifo yn gywir yn ôl rhif y trac
 • Amseriad cywir (i'r rhaglen ar ei hyd ac i eitmau unigol lle bo hynny'n gymwys)
 • Y cues MEWN ac ALLAN i bob trac
 • Unrhyw synau anarferol
 • Lefel y tôn line-up
 • Y normalisation ddefnyddir

Dylid anfon rhaglenni/cyfresi gorffenedig at :

Owain Arfon Williams, Yst 2001, Radio Cymru, BBC Cymru Wales, Caerdydd, CF5 2YQ

o leia 3 wythnos cyn y dyddiad darlledu cyntaf. Dylid anfon copi gwrando at yr is-olygydd perthnasol yn ogystal â'r copi darlledu uchod. Gwneir trefniadau arbennig ar gyfer rhaglenni mwy cyfredol eu natur.

Gofynion Ofcom

Dylid gyrru eich Ffurflen Cydymffurfiaeth wedi'i llenwi (gweler yr ochr dde) yn y lle cyntaf yn electronig ar ffurf E-bost at is-olygydd perthnasol y rhaglen. Os nad yw e/hi ar gael i'w dilysu, dylech sicrhau bod y ffurflen yn cael ei dilysu gan is-olygydd arall.

Ar gyfer y cwmniau annibynnol, y dilyswyr yn Radio Cymru yw Owain Arfon Williams; John Roberts, Irfon Jones a Lowri Davies. Oni bai bod eich ffurflen wedi ei dilysu, ni chaiff y rhaglen ei darlledu.

Noder : nid oes angen cwblhau'r ffurflen ar gyfer rhaglenni BYW

Rhaid i bob cynhyrchydd gwblhau'r ffurflen hon ar gyfer pob rhaglen unigol sydd wedi ei recordio er mwyn dangos fod y rhaglen honno yn cydymffurfio â chanllawiau cynhyrchu'r BBC. Rhaid gyrru'r ffurflen yn electronig at yr is-olygydd perthnasol yr un pryd ag y cyflwynir y rhaglen orffenedig.

Mae'r rhwymedigaeth yma ar gynhyrchwyr mewnol yn ogystal â chynhyrchwyr annibynnol. 

Ymholiadau : owainarfon.williams@bbc.co.uk.

Adroddiad Recordio

Rhaid cwblhau pob blwch ar yr ffurflen Adroddiad Recordio (gweler yr ochr dde), ar wahân i flwch yr ail Tx os nad yw'n wybyddus i chi eto. Bydd hyn yn sicrhau y caiff y rhaglen ei darlledu ar yr adeg gywir. Bwriad yr adroddiad yw crynhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer darllediad llwyddiannus. 

Y Clawr Blaen

 • Rhif y Rhaglen : dyma'r rhif unigryw ar gyfer y recordiad yma o'r rhaglen
 • Enw'r Rhaglen : dylai hwn gynnwys teitl y gyfres a rhif y bennod wedi ei fynegi fel x/x
 • Tôn wedi ei recordio ar PPM.... y ddwy ochr. (e.e. 4PPM per Leg)
 • Normalisation used : gall meddalwedd golygu digidol fesur pegwn lefel recordio yn fanwl iawn. Gellir wedyn osod yn fanwl gywir y lefel recordio er mwyn llosgi'r CD-R. Normalisation yw'r term ddefnyddir ar gyfer y broses yma. Dylid ei fynegi ar yr adroddiad recordio fel "x dBs below full scale". Er enghraifft : "4 dBs below full scale".
 • Stereo/Mono/Arall : dilewch fel y bo'n briodol. Gallai "Arall" olygu "surround", Dolby 5.1 neu debyg a dylid ei nodi yn glir ar yr adroddiad
 • Manylion cyswllt : mae'n hollbwysig bod hwn yn cael ei gwblhau fel bod aelod o staff y BBC yn gallu cael gafael arnoch chi ar frys
 • Manylion Darlledu : rhaid llenwi hwn er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn cyrraedd y stiwdio ddarlledu ar yr adeg iawn. Mae'n bwysig bod cysondeb rhwng y wybodaeth yma a'r wybodaeth a ddarperir yn fewnol gan uned ddarlledu Radio Cymru
 • Rhif cyswllt yn ystod y darllediad : pur anaml y defnyddir hwn ond gall fod yn allweddol e.e. pe byddai gofyn golygu eich rhaglen ar fyrder, byddem am ofyn eich barn
 • Llofnod : heb hwn, ni chaiff unrhyw raglen ei darlledu!

Y Meingefn

Dyma'r unig wybodaeth fydd i'w weld pan fo'r rhaglen yn ei gasyn ar y silff - felly ceisiwch sgwennu hwn mor eglur ag y gallwch.

 • Rhif : rhif y rhaglen (fel uchod)
 • Teitl : dylai gynnwys rhif y bennod os yn berthnasol (x/x)
 • Dyddiad Recordio : cyfeiria hwn at y dyddiad y crëwyd y master
 • Disc x o x : e.e. "1 o 2" neu "2 o 3". Os cyflwynir 2 ddisg yn yr un casyn, croeswch "o" allan ac ychwanegu "+" yn ei le. e.e. "Disc 1 + 2"

Y Clawr Ôl

 • Peidiwch â sgwennu dim yn y blwch Barcode !
 • Manylion y rhaglen : dylai hwn gynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol i ddarlledu eich rhaglen yn llwyddiannus, gan gynnwys manylion pob trac ynghyd â'u hyd a'r geiriau MEWN ac ALLAN yn eglur ac ychydig mwy o wybodaeth na "helo" a "hwyl fawr"! Hefyd unrhyw wybodaeth ddefnyddiol arall - synau annisgwyl ayb. Os yn defnyddio mwy nag un casyn (a mwy nag un Adroddiad Recordio) ar gyfer un rhaglen (e.e. cyngerdd faith), ceisiwch gynnwys y wybodaeth ar glawr ôl y casyn cyntaf (ond ychwanegwch "i'w barhau" os nad oes lle). 

Cyswllt

Owain Arfon Williams

Ffôn : 029 2032-2206

E-bost : owainarfon.williams@bbc.co.uk.

Manylion Cyflwyno

Copi ar bapur i'r cyflwynydd yn y stiwdio yw'r ffurflen Manylion Cyflwno (ar yr ochr dde) - mae'n cynnwys yr un wybodaeth ag a geir ar yr Adroddiad Recordio. I'w anfon gyda'r rhaglen orffenedig.

Cyswllt : wales-radiocymru-cyflwyno@bbc.co.uk.

Manylion Cynnwys (Billings)

Mae angen ffurflen Manylion Cynnwys oddi wrthoch chi (gweler yr ochr dde) am bob cyfres/rhaglen i gyrraedd rhianfrances.jones@bbc.co.uk.

Neu anfonwch at Rhian Frances Jones, Radio Cymru, Yst 2001, BBC Cymru Wales, Caerdydd CF5 2YQ

o leia 4 wythnos cyn y dyddiad darlledu.

Ar adegau prysur o'r flwyddyn gall y cyfnod yma ymestyn i 5 wythnos (Tachwedd/Rhagfyr) a hynny oherwydd gofynion argraffu y Radio Times. Gofod cymharol fychan sydd gan y Radio Times ar y gorau, ond cofiwch bod modd i chi gael mwy o ofod ar y wefan.

P as B

Dyma'r ddogfen lle ceir crynodeb o bopeth perthnasol am y rhaglen, gan gynnwys copi o'r billing, cyflwynwyr, pynciau drafodir, cyfranwyr, taliadau ai peidio, natur a hyd y cyfraniadau ayb.

Dylid anfon eich ffurflen PasB (gweler yr ochr dde) wedi'i llenwi at angharad.davies.01@bbc.co.uk.

Neu anfonwch at : Angharad Davies, Yst 2001, BBC Cymru Wales, Caerdydd CF5 2YQ.

Adroddiad Cerddoriaeth

Dylid gyrru eich ffurflen Adroddiad Cerddoriaeth (gweler yr ochr dde) wedi'i llenwi at angharad.davies.01@bbc.co.uk.

Neu anfonwch at : Angharad Davies, Yst 2001, BBC Cymru Wales, Caerdydd CF5 2YQ. 

Am resymau cyfreithiol a gweinyddol, mae'n rhaid i'r adroddiadau cerddorol gyrraedd Llundain via Caerdydd o fewn pythefnos i ddarlledu'r rhaglen. Byddai'n ddelfrydol felly i'w derbyn yng Nghaerdydd yr un pryd â'r rhaglen orffenedig.

Deunydd Trêls

Dylid anfon clips trêls ar CD neu MD ynghyd ag unrhyw sgript angenrheidiol gyda'r rhaglen orffenedig, a hynny mewn amlen ar wahân wedi ei chyfeirio at :

Manon Jones (y Cynhyrchydd Trêls), Yst E5102, BBC Cymru Wales, Caerdydd CF5 2YQ.

Ffôn : (029) 2032-2086

Os oes cerddoriaeth yn rhan o'r trêl rhaid amgâu manylion y gerddoriaeth yma hefyd. Dylid nodi hefyd taw 30" yw hyd arferol trêls ar Radio Cymru bellach. Dylid trafod eithriadau ymlaen llaw efo'r is-olygydd perthnasol.

 

 

 

 

 

 

 

Rhaglenni teledu i S4C

Yn gyffredinol, bydd llawer o agweddau ar ofynion darparu ein rhaglenni sy'n cael eu darlledu ar S4C yr un peth â rhai ein rhaglenni Saesneg. 

Ond mae rhai gwahaniaethau penodol. Ymysg y rhain mae'r gofyn i ganiatáu ar gyfer toriad hysbysebion, ac effaith hyn ar hyd y darllediad, a'r angen i gadw at ofynion technegol S4C.

Gweler y safle allanol S4C Cynhyrchu am fanylion cynhwysfawr.